Станица за Технички Преглед - Велком Трејд

Станица за технички преглед

Технички преглед е постапка со која што правното лице за технички преглед ги утврдува податоците во врска со возилото, неговите системи, составни делови, самостојни технички единици и опрема, како и исполнувањето на други барања за нив определени со Законот за возила, прописите донесени врз основа на тој Закон како и упатствата на производителот на уредите и опремата што се употребуваат при техничките прегледи.

Станица за Технички Преглед - Велком Трејд

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА

Станица за Технички Преглед - Велком Трејд
Станица за Технички Преглед - Велком Трејд
Станица за Технички Преглед - Велком Трејд
Станица за Технички Преглед - Велком Трејд
Станица за Технички Преглед - Велком Трејд
Станица за Технички Преглед - Велком Трејд

Сервис за товарни возила

Во склоп на станицата за технички преглед ВЕЛКОM ТРЕЈД ДООЕЛ Кавадарци работи и сервис за одржување и сервисирање на тешки товарни возила, каде можете да добиете услуга од страна на стручно квалификуван кадар подготвен да ги задоволи вашите потреби.

Сервисниот центар на ВЕЛКОМ ТРЕЈД ДОЕЕЛ Кавадарци функционира како модерен, професионален и исклучително квалитетен мулти бренд сервис. Располага со најнова компјутерска оригинална опрема, најсовремени системи за проверка, тестирање и дијагностичка анализа на сите видови товарни и приклучни возила.

При вршењето технички преглед се утврдува дали возилото ги има и се во исправна состојба пропишаните уреди, а особено уредите за управување, уредите за сопирање, пневматиците и уредите за давање светлосни сигнали, за осветлување на патот и на возилото и за изпуштање на согорените гасови, како и дали ги исполнува и другите пропишани услови за учествување во сообраќајот.

Станица за Технички Преглед - Велком Трејд
Видови Технички Прегледи

Станица за Технички Преглед - Велком Трејд

Во Законот за возила се предвидени два вида на технички прегледи на возилата. Редовен технички преглед и вонреден технички преглед.

Регистрација

Станица за Технички Преглед - Велком Трејд
За учество во сообраќајот на патиштата, возилата треба да бидат региструрани, да имаат важечка сообраќајна дозвола или важечка потврда за пробно возење.

Документи

Станица за Технички Преглед - Велком Трејд
При патување, односно управување на моторно возило во странство, возачите мора да поседуваат важечка Меѓународна возачка дозвола (МВД).

ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МОТОРНИ МАСЛА